គន្លឹះបច្ចេកវិទ្យា

event
សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់តេឡេក្រាម

តេឡេក្រាម (Telegram) ជាប្រព័ន្ធកម្មវិធីផ្ញើសារដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលកំពុងមានការពេញនិយម ក្នុងការប្រើប្រាស់បំពេញតម្រូវការ ការងារ ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ឬអាជីវកម្មជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងការពេញនិយមនេះ ក៏ជាឱកាសមួយដែលចោរព័ត៌មានវិទ្យា/ហេកគ័រ បានផ្តោតការវាយប្រហារតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗដូចជា ការលួចចូលគណនីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ . . .

October 3, 2022 ចូលរួម...
event
Personal cyber security

In an increasingly tech-driven world, we use devices and accounts every day that are vulnerable to cyber threats. Your devices may include computers, mobile phones, tablets, and other internet-connected devices. You also may use online accounts for email, banking, shopping, . . . .

October 23, 2022 ចូលរួម...
event
Personal cyber security ( Turn On Automatic Updates )

ការអាប់ដេតគឺជាកំណែដែលបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនៃកម្មវិធី(program, app និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ) ដែលអ្នកបានដំឡើងនៅលើកុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នក។កម្មវិធីអាប់ដេតជួយការពារឧបករណ៍ឌីជីថលរបស់អ្នក ដោយជួសជុលកម្មវិធីដែលមានកំហុសឆ្គង (កំហុសដែលកើតចេញពីការសរសេរកូដ . . .

October 23, 2022 ចូលរួម...
event
Creating strong passwords

You'll need to create a password to do just about everything on the Web, from checking your email to online banking. And while it's simpler to use a short, easy-to-remember password, this can also pose serious risks to your online security.

October 24, 2022 ចូលរួម...
event
Browsing privately

Chances are you're already familiar with your favorite web browser. You might use it to make purchases online, fill out forms, or even research personal interests. However, while you're surfing the Web you may not realize that it is possible that your online activity is being seen by others.

October 24, 2022 ចូលរួម...
event
Ms Excel Formula tips and tricks

When you start creating formulas, keep the following best practices in mind. It’s also good to be aware of common mistakes you can make when you create formulas. this tip for Excel for Microsoft 365 Excel for the web Excel 2021 Excel 2019 Excel 2016 Excel 2013 Excel 2010 .

October 24, 2022 ចូលរួម...